zeszmulowiznyibrodna

Wpisy

 • piątek, 28 lutego 2014
 • czwartek, 27 lutego 2014
  • Od Sikorzyc k. Wietrzychowic do Stróży k. Skrzydlnej...

   Sikorscy z Sikorzyc.

   Druga wieś Sikorzyce znajduje się w województwie małopolskim (powiat tarnowski, gmina Wietrzychowice) i według zapisów historycznych istniała już w 1397 roku jako własność szlachecka. Jest to ta sama wieś, która jest także wiązana z pochodzeniem Sikorskich herbu Lis (Mzura) i której przynajmniej część ziemi najprawdopodobniej należała w pierwszej połowie XV wieku do Kopaszynów. Biorąc pod uwagę możliwość odmiejscowego (topograficznego) powstawania nazwisk, występowanie w jednej wsi rodów o tym samym nazwisku i pieczętujących się różnymi herbami było możliwe i bardzo powszechne. Dodatkowo przyglądając się bliżej Kopaszynom z Małopolski uzyskujemy jeszcze inne informacje łączące ten ród z rejonem Sikorzyc w parafii Wietrzychowice w Małopolsce. W analizie rodu należy uwzględnić, że Sikorscy herbu Kopaszyna pojawiają się w pismach dopiero w XV stuleciu, że posiadali dobra w ziemi krakowskiej oraz że byli blisko spokrewnieni z Budkami z Zaborza i Natkowic. 

   Ze stronyhttp://www.sikorskich.republika.pl/

   Herb

   Herb Kopaszyna.

   Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kopaszyna

   • 1370-1403r. Wrocław z Koczanowa h. Krzyż zwanego Osmoróg, zaw. Gierałt, ożeniony ok. 1370 r. z siostrą Szymka z Żarnowicy miał synów; Wilczka z Wojsławic i Majkowic, Wrocława z Wojsławic, 1379-1407r, Jurka i Mikołaja z Koczanowic, Wojsławic 1379-1402r. i Bobina 1385, brat Jurka z Koczanowa, Jana Małdrzyka z Koczanowa, Jadwigi żony Michała z Sikorzyc /pow. wiślicki/, Rosława z Wojsławic 1382-1412r, Wilczka z Wojsławic i Mojkowic /dziś Majkowice/, 1398-1432, zm. przed 1438r.
   • 1390-1393r. Jadwiga ż. Michała z Sikorzyc w sprawie z Jurkiem z Koczanowa k. Proszowic o część dziedzictwa ma stawić Henryka z Dzietrzychowic /Wietrzychowic, pow. wiślicki/.
   • 1390-1400r. Jadwiga z Koczanowa k. Proszowic h. Osmoróg ż. Michała z Sikorzyc /pow. wiślicki/, siostra Wrocława z Koczanowa k. Proszowic i Wojsławic, Jurka z Koczanowa, Jana Małdrzyka z Koczanowa, Rosława z Wojsławic i Wilczka z Wojsławic i Mojkowic.
   • 1397r. Andrzej z Trzewlina /nie istniejący zamek na terenie dzisiejszej Wielkiej Wsi k. Wojnicza/ ze Zbyszkiem z Dymlina o Sikorzyce /pow. wiślicki/.
   • 1398r. Zbyszko z Dymlina ma zwrócić w terminie 50 grzywien Andrzejowi z Trzewlina, pod gwarancją oddania mu wsi Brzostek w 200 grzywien.
   • 1398r. Jadwiga ż. Michała z Sikorzyc procesuje się z Jurkiem i Janem z Koczanowa k. Proszowic o część ojcowizny w Koczanowie i Zdzisławicach.
   • 1400r. Gierasz z Sułowa ma sprawę ze Zbyszkiem z Dymlina, ponieważ ten posiada nieprawnie Brzostek.
   • 1402r. Gierasz z Brzostka sprzedaje za 210 grzywien praskich i za dziedzinę w Pisarach Michałowi wójtowi ze Skawiny całą wieś Brzostek zwaną Conarzy dicta, Zbyszko z Dymlina zrzeka się praw do wsi Brzostek.
   • 1442r. Stren. Jan z Zagórzan ochmistrz dworu królowej /Zofii/ zastawia za 100 grzywien groszy polskich Szymkowi z Sikorzyc całą część w Kalinie Wielkiej k. Książa Wielkiego z zasiewami z wyjątkiem /roli/ włodarza /Jana/ Ogórka, który nie będzie odrabiał pańszczyzny żadnemu z zastawników. Szymek zwróci zastaw z zasiewami.
   • 1443r. Jan z Sikorzyc, Feria tercia ante Margarethe f. /9. Lipca 1443 r./ in presencia nobil. domin, Iohannis Vyssoczky Burgrabii, Petri Branyczsky, Iohannis et Georgii fratribus de Chodorowstaw, Petri Barthoschowsky, Iohannis de Sykorzycze, Andrea Dispensatore dom. Palatini.
   • 1462-1481r. Katarzyna h. Turzyna, c. Piotra z Leksic i Katarzyny z Kaliny Wielkiej, siostra Jana, Jadwigi i Barbary, ich rodzeństwo przyrodnie 1493r. żona 1476 Mikołaja Zabawskiego z Sikorzyc, od 1479r. wdowa po nim.
   • 1465r. Stanisław Kawecki sprzedaje za 40 grzywien Jakubowi Sikorskiemu, niegdyś z Sikorzyc /pow. wiślicki/, całą swoją część w Kawcu k. Dobczyc z prawem odkupu do 6 lat. Małgorzata ż. Stanisława ustępuje tu z wszelkich praw do wiana i posagu.
   • 1465r. Stanisław z Kawca k. Dobczyc /Kawecki/ gotów był wykupić od /Jakuba/ Sikorskiego i od /Jadwigi/ ż. Bodzęty swoje dobra w Kawcu k. Dobczyc.
   • 1467r. Gruszów; Jakub Bodzęta z Kawca zastawia za 16 grzywien Jakubowi Sikorskiemu z Kawca połowę swojego dworu z nowym domem, stajniami, oborami i innymi zabudowaniami.
   • 1467r. Stanisław Kawecki zastawia za 11 grzywien Jakubowi Sikorskiemu z Kawca siedlisko z kmieciem Piotrem Królem.
   • 1467r. Małgorzata ż. Stanisława z Kawca zrzeka się praw do wiana i posagu na części dziedziny w Kawcu k. Dobczyc sprzedanej ww. Jakubowi Sikorskiemu.
   • 1476-1487r. Jadwiga z L. c. Piotra z Sikorzyc, pow. wiślicki, siostrzenica Mikołaja Kozińskiego z Łaganowa k. Proszowic, ż. Stanisława z Kobierzyna.
   • 1476r. Jan z Jakubowic ma zapłacić w ciągu 4 lat br. Janowi i /Piotrowi/ z Łaganowa 43 florenów węgierskich pod rygorem wwiązania ich w karczmę w Jakubowicach przynoszącą 2 wiard. czynszu.
   • 1476r. Bernard s. Bartosza i siostrzeniec zm. Mikołaja Kozińskiego z Łaganowa ma zapłacić 10 grzywien Barbarze wd. po ww. Mikołaju z tytułu spłaty za wieniec. Ponadto umarza wszystkie zapisy w księgach grodzkich, jakie zmarły miał od Pawła Ulińskiego. Spłacił.
   • 1476-1479r. Katarzyna żona Mikołaja z Sikorzyc c. Piotra z Leksic i Katarzyny c. Piotrasza z Kaliny Wielkiej zeznaje, że /jej wuj/ Jan Piotraszowic z Kaliny Wielkiej k. Książa Wielkiego zobowiązał się pod karą XV zapłacić jej 20 grzywien, wobec tego rezygnuje na jego rzecz z dóbr po matce i babce /Piechnie/ w Polanowicach i Kalinie Wielkiej; tenże Jan zastawia za 60 grzywien groszy polskich Mikołajowi ze Złotej Wielkiej całą cz. w Kalinie Wielkiej, którą sam ma od Mikołaja Kmity z wyjątkiem „una pecia agri alias niwa una”, rozciągającej się od granicy Kaliny Małej, wszystkie role alias wzór, które miał Mikołaj Kmita od Stanisława  Opatkowskiego, 3 siedliska obejmujące 2 i 1/2 łana, z kmieciami Tomaszem, Chrustem i Bożkiem, pusty łan między łanami tychże kmieci, karczmę z karczmarzem Janem Prośkiem i pół młyna. Elżbieta ż. Jana wyraża zgodę na zastaw. Mikołaj będzie korzystał z gajów na własne potrzeby, zbierze oziminę, ale zwróci pola obsiane oziminą.
   • 1479r. Katarzyna ż. Mikołaja Zabawskiego z Sikorzyc c. Piotra z Leksic, pozywa Jana Kalińskiego /Piotraszowica/ dziedzica Kaliny Wielkiej k. Książa Wielkiego alias dzierżawcę w Polanowicach o to, że bezprawnie posiada dobra martwej ręki wartości 600 grzywien w Polanowicach po śmierci jego matki Piechny, a jej babki, dziedziczącej ongiś w Polanowicach. Do częsci w Polanowicach wartej 100 grzywien Katarzyna ma lepsze prawo bliższości po babce Piechnie i po matce Katarzynie siostrze tegoż Jana, wnosi więc pozew o ustąpienie jej tej dziedziny; Jan Kaliński /Piotraszowic/ dziedzic Kaliny Wielkiej i dzierżawca w Polanowicach zeznaje, że nie wziął siostrzenicy Barbarze c. Piotra z Leksic bydła rogatego, owiec i pieniędzy oraz dóbr wartości 28 grzywien.
   • 1479r. Jan Piotraszowic z Kaliny Wielkiej k. Książa Wielkiego pod karą XV zapłaci w ciągu roku 11 grzywien /siostrzenicy/ Katarzynie wdowie po Mikołaju Sikorskim z Sikorzyc.
   • 1481-1495r. Katarzyna wdowa po Mikołaju z Sikorzyc zeznaje, że wuj Jan Kaliński z Polanowic i Kaliny Wielkiej k. Książa Wielkiego zapłacił jej wszystkie pieniądze, zgodnie z zapisem w księdze.
   • ok. 1487r. Jadwiga ż. Stanisława z Kobierzyna c. zm. Piotra z Sikorzyc zastawia za 70 grz. Mikołajowi z Łękawy Marcinkowic całą cz. dziedz. w Łaganowie, która przypadła jej z tytułu dóbr martwej ręki po zm. wuju Mikołaju  Kozińskim z Łaganowa.
   • 1497r. Jakub z Lekszyc k. Proszowic arenduje na rok Maciejowi z Sikorzyc, pow. wiślicki, cały czynsz i annonę czyli sep /annonam alias sep/ ze wsi Jawiszowice.
   • 1505r. Piotr Zabawski z Sikorzyc kwituje wuja Jakuba z Lekszyc k. Proszowic z praw macierzystych i babczystych do dóbr w Lekszycach, gwarantując pod wadium 30 grzywien, iż swoją zgodę zeznają też jego siostry Anna i Piotrusza.
   • 1522r. Adam Sikorski z Rybia /ob. Stare Rybie, pow. limanowski/ kwituje Feliksa Lubomirskiego z Lubomierza i Sławkowic z opieki nad częścią dóbr w Libertowie k. Skawiny i we wsi Gaj.
   • 1529r. Role folwalwarczne; Zofia żona Mikołaja Stradomskiego i Katarzyna żona Adama Sikorskiego córki zm. Marcina Wierzbięty Janowskiego dzielą dobra przypadłe im po braciach Janie i Krzysztofie. Zofia otrzymuje: Janowicach i w Porąbce 4 role, na których siedzą kmiecie: Stokłosa, Galach, Marek i Mazurek. Katarzynie przypada Stróża i role w Porąbce, na których są osadzeni kmiecie: Chochoł, Mazurek, Markowic, Szajda oraz role Kuzlowska, Stirowska i Kurtoszowska. Obie otrzymują po połowie: prawo ścinania drzew w lasach należących do Stróży i Porąbki, prawo wypasu i dochody z wypasu od kmieci.
   • 1581r. Wieś Stróża, pow. limanowski, jedna połowa wsi należy do Pieniążkowej, druga do Sikorskiego Sebastyana, za Jana Długosza wieś należała do Rafała Świeczki h. Półkozic.
   • 1581r. Wieś Porąbka jest współwłasnością Sikorskiego Sebastyana - 1 łan kmiecy i 7 zagród z rolą i klasztoru szczyrzyckiego - 9 półłanków kmiecych i zagrodę z rolą.
   • 1581r. W par. Skrzydlna mieszka Sikorski Sebastyan szlachcic, właściciel działu wsi Stróża.
   • 1581r. W par. Gaj mieszka Sikorska Katarzyna szlachcianka, właścicielka działów wsi; Brzyczyna Dolna, Gaj, Libertów.
   • 1586r. W toczącym się od 1584r. sporze pomiędzy Adamem Janowicem /s. Jana/ Sikorskim z Libertowa k. Skawiny i Gaju a Andrzejem, Marianem, Joachimem, Hieronimem, Sewerynem, Katarzyną i Jadwigą z Lusiny, dziećmi zm. /Mariana/ Przyłęckiego burgrabiego i sędziego grodzkiego krakowskiego, rozpoczęto rozgraniczenie w polu pomiędzy Gajem i Libertowem a Lusiną, k. granic Opatkowic wsi klasztoru tynieckiego, na łące k. rzeki Wilgi poniżej młyna wsi Gaj, w miejscu na brzegu tej rzeki, sprawa grzęźnie w proceduralnych przetargach.
   • 1611-1613r. Sikorski Sebastian, h ?, herb rycerski, drobna szlachta, Stróża k. Skrzydlnej, pow. szczyrzycki, bakałarz artium i filozofii, mieszkaniec Bochni.

    

   Bibliografia.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   Ciąg dalszy nastąpi ...

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   czwartek, 27 lutego 2014 21:19
  • Sikorski Sebastian h. ? bakałarz* artium* i filozofii, mieszkaniec Bochni 1611-1613r.

   W Miastach Małopolskich w Średniowieczu i czasach Nowożytnych Feliksa Kiryka.

   Szlachta w Bochni.

   Str. 560. 

   • Wśród opiekunów prawnych w sądzie ławniczym bocheńskim uwagę zwraca prowadzący od 1611r. wiele spraw mieszczańskich Sebastian Sikorski z Zagórza, bakałarz artium i filozofii, w 1613r. ręczyciel za Reinholda Złotnickiego bachmistrza oraz plenipotent w sprawach majątkowych Doroty Małogolskiej, mieszczki bocheńskiej. Pochodził ze szlachty drobnej, najprawdopodobniej z tych Sikorskich, którzy posiadali znaczną część wsi Stróża w parafii Skrzydlna oraz w Porąbce w parafii Dobra w pow. szczyrzyckim, i był - być może - potomkiem Sebastiana Sikorskiego, posła na sejm walny w 1576r.

   Str. 585.

   Tabela II.

   Szlachta rodowa (herbowa). 

   • 85. Sikorski Sebastian, h ?, Stróża k. Skrzydlnej, rycerstwo, pow. szczyrzycki, bakałarz artium i filozofii, mieszkaniec Bochni, 1611-1613. 

   

   Herb NN.

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

    

   Opis.

   • Artium*, łac, sztuka. 
   • Bakalaureat*łac, baccalaureatus od bacca laurea ‘owoc wawrzynu, dawniej dyplom bakałarza, tj. nauczyciela, otrzymywany po co najmniej 2-letnich studiach na wydziale artium - sztuk wyzwolonych.
   • Bakałarz*łac, baccalarius, osoba, która na średniowiecznym uniwersytecie uzyskała najniższy stopień akademicki bakalaureat;

   Bibliografia.

   • Miasta Małopolskie w Średniowieczu i Czasach Nowożytnych, Feliks Kiryka, Kraków 2013.
   • Encyklopedia PWN
   • http://encyklopedia.pwn.pl/
   • Tłumacz Google
   • http://translate.google.pl/
   • Wikipedia.pl
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   Ciąg dalszy nastąpi ...

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   czwartek, 27 lutego 2014 08:11
 • środa, 26 lutego 2014
 • wtorek, 25 lutego 2014
 • niedziela, 23 lutego 2014
  • Sikorscy z Proszowic, koligacja z Woiakowskimi...

   Proszowice 15.01.1836r.

   Działo się w Mieście Proszowicach dnia pietnastego Stycznia Tysiąc Ośmset trzydziestego szostego Roku o godzinie czwartey po południu. Stawił się Walenty Ziemski Szewc Mieszczanin tu w Proszowicach zamieszkały lat dwadzieścia trzy maiący w obecności Dominika Sikorskiego Mieszczanina Rzeźnika z Proszowic lat czterdzieści, tudzież Jana Księżnego Mieszczanina Tkacza, także z Proszowic lat czterdzieści maiących okazał Nam Dziecię Płci Męzkiey urodzone tu w Proszowicach w Domu pod numerem sześćdziesiąt dwa, dnia czternastego Stycznia Roku bierzącego, o godzinie dziesiątey w nocy z iego Małżonki Rozalii Stopiński lat dziewiętnaście maiącey. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym w dniu dzisieyszym, nadane zostało Imie Antoni, a rodzicami iego chrzesnemi byli wyżey wspomniany Dominik Sikorski i Agata Jelonkiewiczowa oboie z Proszowic. Akt ten stawaiącemu i Swiadkom przeczytany przez Nas został i podpisany bo Oyciec i Swiadkowie pisać nie umieią. 

   X. Marcin Zawoiawicz Proboszcz Proszowski.

   Archiwum Narodowe w Krakowie, dostęp w styczniu 2014r.

   Postacie widniejące w zapisie ww. Akcie Urodzenia. 

   • Walenty Ziemski, Szewc, Mieszczanin, ur. 1813r. 
   • Rozalia Ziemska z d. Stopińska, Mieszczanka, ur. 1817r. 
   • Antoni Ziemski, ur. 1836r. 
   • Dominik Sikorski, Rzeźnik, Mieszczanin, ur. 1797r. 
   • Jan Księżny, Tkacz, Mieszczanin, ur. 1796r. 
   • Agata Jelonkiewiczowa, Mieszczanka. 
   • X. Marcin Zawoiawicz Proboszcz Proszowski.

    

   W urzędach i cechach Królewskiego Miasta Proszowice. 

   • 1742r. Księżny Walenty, Cechmistrz Cechu Tkaczy.
   • 1742,-62r. Woiakowski Szymon, Cechmistrz Cechu Krawców. 
   • 17??r. Woiakowski Szymon, Ławnik. 
   • 1754r. Księżny Błażej, Cechmistrz Cechu Tkaczy. 
   • 1755,-68,-72r. Jelonkiewicz* Stanisław, Cechmistrz Cechu Szewców. 
   • 1761,-62,-67r. Jelonkowicz Stanisław, Burmistrz.
   • 1763,-68, 71, 72r. Jelonkiewicz Stanisław, Rajca Starszy.
   • 1773r. Jelonkowicz Stanisław, Rajca.

    

   Opis. 

   • Jelonkiewicz* vel Jelonkowicz. 

   Bibliografia. 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   Ciąg dalszy nastąpi ...

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 23 lutego 2014 13:15
 • sobota, 22 lutego 2014
  • Zagaiow 14.05.1837r.

   Wieś Zagajów* 14.05.1837r. 

   Zagaiow. 

   Działo się w Mieście Proszowicach dnia czternastego Maja Tysiąc Ośmset trzydziestego siódmego Roku o godzinie siudmej po południu. Stawił się Pan Szczepan Ochabowicz Posesor* Dzierżawny Wsi Zagaiowa tam zamieszkały lat trzydzieści siedm maiący, w obecności Jegomość Xsiędza Mikołaja Nobisiewicza Wikariusza z Proszowic lat dwadzieścia cztery, tudzież Mikołaja Gaszyńskiego Rzeźnika z Proszowic lat trzydzieści dziewięć maiących okazał Nam Dzięcię Płci Męzkiey urodzone w Zagaiowie w Parafii Buskiey dnia siedemnastego Kwietnia Roku bieżącego o godzinie dwunastey w nocy w Domu pod Numerem pierwszem z Jego Małżonki Anny Padechowiczowny lat dwadzieścia siedm maiącey. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytem w dniu dzisieyszem nadane zostały Imiona Rudolf i Mikołay a Rodzicami iego chrzesnemi byli wyżey wspomniany Jegomość Xsiądz Nobisiewicz Wikariusz i Giertruda Padechowiczowa oboie z Proszowic. Akt ten stawaiącym Swiadkom przeczytany przez Oyca i Xsiędza Nobisiewicza został podpisany, bo drugi Swiadek pisać nie umie.

   • X. Mikołaj Nobisiewicz, Wikariusz, ur. 1813r.
   • X. Marcin Zawoiawicz Proboszcz Proszowski.

   Archiwum Narodowe w Krakowie, dostęp w styczniu 2014r.

   Postacie widniejące w zapisie ww. Akcie Urodzenia.  

   • Szczepan Ochabowicz, Posesor Dzierżawny Wsi Zagaiowa, ur. 1800r.
   • Anna Ochabowicz z d. Padechowicz, ur. 1810r. 
   • Rudolf Mikołaj Ochabowicz, ur. 1837r. 
   • Xsiądz Mikołaj Nobisiewicz, Wikariusz, ur. 1813r. 
   • Mikołaj Gaszyński, Rzeźnik, Mieszczanin, ur. 1797r. 
   • Gietruda Padechowiczowa.
   • Xsiądz Marcin Zawoiawicz Proboszcz Proszowski.

    

   Opis.

   • Posesor*, właściciela ziemi nazywano w Polsce: haeres, dominus, dziedzic, pan, posesor, niekiedy wiecznik lub właśnik.
   • Zagaiow*, współczesnie - Zagaje Książnickie, gm. Koszyce, pow. proszowicki.

   Bibliografia.

   • Encyklopedia Staropolska, t. 1-4, Zygmunt Gloger, Warszawa 1900-1903.
   • http://literat.ug.edu.pl/glogers/
   • Mapy Google
   • https://maps.google.pl/
   • Wikipedia.pl
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   W trakcie opracowania ... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 22 lutego 2014 21:21
  • Nie tylko Sikorscy...

   Do rozdziału: http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2014/02/Ochabowicze-w-Koszycach-Dlaczego.html

    

   Proszowice, 05.02.1834r. 

   Akt Małżeństwa między Kazimierzem Łakomskim Młodzianem Mieszczaninem Bednarzem a Anną Ochabowiczówną Panną z Proszowic.

   Działo się w Mieście Proszowicach dnia piątego Lutego Tysiąc Ośmset trzydziestego czwartego Roku o godzinie iedenastey z rana. 

   Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Mikołaja Gaszyńskiego Mieszczanina Rzeźnika lat trzydzieści siedm i Mateusza Moliszewskiego Mieszczanina Szewca lat czterdzieści ieden liczących, obydwóch Obywateli Sąsiadów w Mieście Proszowicach w mieście Proszowicach zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo, między Kazimierzem Łakomskim Młodzianem Mieszczaninem Bednarzem w Mieście Proszowicach zamieszkałym, urodzonym także w Mieście Proszowicach z Józefa i Elżbiety z Ziębskich Mieszczan Małżonków Łakomskich w Mieście Proszowicach zamieszkałych, lat dwadzieścia siedm maiącym, a Panną Anną Córką Kazimierza i Anny z Koplewskich, Mieszczan Małżonków Ochabowiczów w Mieście Koszycach parafii tejże zamieszkałych, lat dwadzieścia liczącą, w Mieście Koszycach Parafii tejże zrodzoną a na teraz w Mieście Proszowicach Parafii Proszowskiey przy Siostrze swey zostaiącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach dwunastym, dziewiętnastym i dwudziestym szostym Stycznia Roku bieżącego w Parafii Proszowskiey iakoż zezwolenie ustne obecnych Aktowi Małżeństwa Rodziców nowo Zaślubionych Małżonków. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczaią, iż żadney przedślubney umowy nie zawarli. Akt ten stawaiącym i Świadkom przeczytany, przez Nas został podpisany, bo w Akcie wyrażeni wszyscy pisać nie umieią.

   X. Marcin Zawoiawicz Proboszcz Proszowski. 

    Archiwum Narodowe w Krakowie, dostęp w styczniu 2014r.

   Postacie widniejące w zapisie ww. Aktu Małżenstwa. 

   • Kazimierz Łakomski, Bednarz, Mieszczanin, ur. 1807r. 
   • Anna Ochabowicz, ur. 1814r. 
   • Józef Łakomski, Mieszczanin z Proszowic. 
   • Elżbieta Łakomska z d. Ziemska, Mieszczanka z Proszowic. 
   • Kazimierz Ochabowicz, Mieszczanin z Koszyc w Małopolsce. 
   • Anna Ochabowicz z d. Koplewska, Mieszczanka z Koszyc w Małopolsce.
   • Mikołaj Gaszyński, Rzeźnik, Mieszczanin, ur. 1797r. 
   • Mateusz Moliszewski, Szewc, Mieszczanin, ur. 1803r. 
   • Katarzyna Sikorska z d. Ochabowicz, Mieszczanka, córka Kazimierza Ochabowicza i Anny Ochabowicz z d. Koplewskiej. 
   • X. Marcin Zawoiawicz Proboszcz Proszowski.

    

   W Encyklopedii Nazwisk i Przydomków Szlacheckich Jana Siwika. 

   Koplewski.

   • Koplewski h. Abdank, 1560r. potw. 1804r. Kople, pow. wiłkomierski, woj. wileńskie, pow. kowieński, woj. trockie. 

   Abdank

   Herb Abdank.

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Abdank_(herb_szlachecki)

   Ochabowicz. 

   • Ochabowicz h. Topór, 1700r. woj. wileńskie. 
   • Pochabowszczyzna, Pohabowszczyzna - nieistniejąca obecnie wieś ? folwark ? położona w odległości około 4 km. od Nieświeża w Wielkim Księstwie Litewskim.

   Topór

   Herb Topór. 

   Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Top%C3%B3r_(herb_szlachecki)

    

   Bibliografia.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   W trakcie opracowania ... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 22 lutego 2014 10:03
 • czwartek, 20 lutego 2014
  • Brzuchański vel Bruchański, vel ... ?

   Uważnie przyglądając się nazwiskom wystepującym w rodzie Brzuchańskich vel Bruchańskich bez trudu można zauważyć, że z powodu ubytku tylko jednej litery w nazwisku Br/z/uchański zmienia się etymologia tego nazwiska. 

   Pochodzenie nazwisk.

   Brzuchalski.

   • 1635r. od brzuch, ze staropolskiego Brzucho. 

   Brzuchański.

   • 1581r. od nazwy miejscowej Brzuchania, miechowskie, wg. Stankiewiczów

   Bruchalski, Bruchański.

   • od Bruch - Błoto, wielokrotnie spotykane w: Słowniku Historyczno-Geograficznym Ziem Polskich w Średniowieczu.
   • od niemieckiej nazwy osobowej Bruch, ta od średnioniemieckiego Bruch - przełom, wg. Stankiewiczów 

    

   W Słowniku Języka Polskiego, t. 1, opracowanie zbiorowe, Warszawa 1988. 

   Brzuch.

   • Brzuch, część tułowia człowieka i wyższych zwierząt, ograniczona kośćmi miednicy i przeponą. 

   Brzuchaty.

   • Brzuchaty, mający duży brzuch. 

   W Encyklopedii Staropolskiej Zygmunta Glogera.

   Bareła. 

   • Baryłabareła, z włosk. barillebarella, miara dawna polska do płynów, która podług konstytucyi r. 1565 (Herburta „Statut polski”, str. 179) obejmowała „garnców dwadzieścia i cztery”. W znaczeniu przenośnem baryłą nazywany jest człowiek brzuchaty.

    

   Bibliografia. 

   • Słownik Języka Polskiego, t. 1-3, Praca zbiorowa, Warszawa 1988. 
   • Encyklopedia Staropolska, t. 1-4, Zygmunt Gloger, Warszawa 1900-1903.
   • http://literat.ug.edu.pl/~literat/glogers/index.htm
   • Genealogia, Stankiewicze z przyjaciółmi
   • http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=1
   • Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu 
   • http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   W trakcie opracowania ... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   czwartek, 20 lutego 2014 14:10
 • piątek, 14 lutego 2014
 • środa, 12 lutego 2014
  • Koszyckie "gulony".

   "Zanim przejdę do właściwego tematu - trochę historii. Istnieje pojęcie "wysadzeni z siodła". Były to w XIX wieku na ziemiach polskich rzesze młodych mężczyzn i kobiet bez widoków na przyszłość, albowiem rodziny ich, na skutek represji popowstaniowych (szczególnie po Powstaniu Styczniowym 1863r.) zostały pozbawione majątków ziemskich i tym samym zdeklasowane ... Do zdobycia wyższego wykształcenia potrzebne były znaczne środki finansowe, paszport, aby móc studiować w Zurychu, Paryżu czy Dorpacie. Świadomość "herbowego" pochodzenia stała się dla tych ludzi gorzkim wspomnieniem i sprawą często utajnianą. Stawali się rządcami, guwernerami, ogrodnikami, młynarzami, dzierżawcami, organistami, masażami, krawcami. Prowadzili pensje, pensjonaty ... Zasilali stan duchowny. Byli i tacy którzy zaciągali się na służbę u zaborców, lecz większość charakteryzował czynny patriotyzm. Brali udział we wszystkich bojach o przywrócenie Polsce Niepodległości ...". 

   Przydomki Koszyckie, Gazeta Koszycka http://www.koszyce.gmina.pl/gazeta/GK36LQ.pdf

   Biechoński.

   Brzuchalski.

   Nazwiska Brzuchalski jak na razie nie odnalazłem. W znanych mi herbarzach można za to bez trudu odnaleźć podstawowe informacje o rodzie Brzuchańskich z Litwy. 

   • Brzuchański vel Sobiepan h. Jastrzębiec, 1400r. Brzuchania, woj. krakowskie, sandomierskie, Litwa. Jedna gałąź tej rodziny osiedlona na Litwie przyjęła herb Pobóg odmienny. 

   Jastrzębiec

   Herb Jastrzębiec. 

   Z Wikipedii.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrz%C4%99biec_(herb_szlachecki)

   • Brzuchański vel Bruchański h. wł. czyli Pobóg odm. 1500r. Brzuchańszczyzna, woj. nowogródzkie. Jedna gałąź rodziny Brzuchańskich osiadła w XVIw. na Litwie i zmieniła swój herb na Pobóg odmienny.  

   herb Pobog II

   Herb Pobóg odmienny. 

   Z Wikipedii.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Pob%C3%B3g_II

   • Bruchalski h._, w: Starożytne Rody Szlacheckie Wielkiego Księstwa Litewskiego.

   Herb NN. 

   Z Wikipedii.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

   • Bruchański vel Brzuchański, h. własnego, 1660r. Bruchacze, pow. oszmiański, woj. wileńskie, woj. nowogródzkie. 

   

   Herb NN.

   Z Wikipedii.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

   Malinowski.

   Mierzejewski.

   Dom Mierzeiewskich herbu Szeliga.

   • Dobra Mierzejewo w ziemi łomżyńskiej powiecie ostrołęckim, w parafiach czerwińskiej, goworowskiej i troszyńskiej. 
   • 1473,
   • 1494,

   Mierzejewski.

   • Mierzejewski vel Cikowski, vel Krzakowski, vel Mierzejowski, vel Nogawka, vel Nogawczyński h. Szeliga odm. 1421r. potw. 1866r. Mierzejewo, pow. ostrołęcki, ziemia łomżyńska, woj. mazowieckie, woj. chełmińskie, woj. brzesko-kujawskie, woj. rawskie, woj. kaliskie, woj. lubelskie, woj. ruskie, woj. wołyńskie, woj. podolskie, woj. mińskie, woj. nowogródzkie, woj. wileńskie. 

   Szeliga

   Herb Szeliga.

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Szeliga_(herb_szlachecki)

   • Mierzejewski, bez herbu, potwierdzenie szlachectwa 1851r. 

   Miežajeŭski.

   • Miežajeŭski h._, w: Starożytne Rody Szlacheckie Wielkiego Księstwa Litewskiego.

   

   Herb NN. 

   Z Wikipedii.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

   Molicki.

   Obierzyński.

   Ochabowicz.

   Padechowicz.

   Salatecki.

   Sawicki.

   Sieczkowski.

   • Sieczkowski vel Sieszkowski h. Ogończyk, 1500r. Sieczka, pow. opoczyński, woj. wileńskie.

   szablon herbu

   Herb Ogończyk.

   Z Wikipedii.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogo%C5%84czyk_(herb_szlachecki)

   Sobecki.

   • Sobecki h._, 1600r. woj. poznańskie, woj. ruskie. 

   

   Herb NN.

   Z Wikipedii.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

   Staszkiewicz.

   • "Nie żyje również matka Maryni Staszkiewicz, która twierdziła: "- Nasza rodzina przyszła z Litwy. Jest to szlachta zaściankowa".

   Z Gazety Koszyckiej http://www.koszyce.gmina.pl/gazeta/GK36LQ.pdf

   • Staszkiewicz h. własnego, 1615r. pow. upicki, woj. trockie.

   Herb NN.

   Z Wikipedii.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna 

   • Staškievič h._, w: Starożytne Rody Szlacheckie Wielkiego Księstwa Litewskiego.

   Herb NN.

   Z Wikipedii.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

   Wroński.

   Żychowicz.

    

   Bibliografia. 

   • Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich, Jan Siwik, Warszawa po 2010.
   • Herbarz Polski, Od średniowiecza do XX wieku, Tadeusz Gajl, Gdańsk 2007.
   • Spis Szlachty Królestwa Polskiego z Dodatkiem Krótkiej Informacyi o Dowodach Szlachectwa, Warszawa 1851.
   • gajl.wielcy.pl
   • http://gajl.wielcy.pl/
   • Herbarz, Ignacy Kapica Milewski, Kraków 1879
   • http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=3133&from=publication
   • Gazeta Koszycka
   • http://www.koszyce.gmina.pl/gazeta/GK36LQ.pdf
   • Starożytne Rody Szlacheckie Wielkiego Księstwa Litewskiego
   • http://www.lyczkowski.net/pl/lists/list.html#p
   • Wikipedia.pl
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   W trakcie opracowania ... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   środa, 12 lutego 2014 12:13
 • niedziela, 09 lutego 2014
  • Ochabowicze w Koszycach ? ... Dlaczego ?

   Pochabowszczyzna (Pohabowszczyzna*) - nieistniejąca obecnie wieś ? folwark ? położona w odległości około 4 km. od Nieświeża w Wielkim Księstwie Litewskim. Widoczna na mapach z XIX w. http://www.kami.net.pl/kresy/ i wcześniejszych, jest już nieopisana w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich - to koniec XIXw. 

   Z jakiego powodu Ochabowicze, zakładając że Pochabowszczyzna k. Nieświeża była ich ojcowizną, w XVIIIw. zamieszkali w Koszycach, w Małopolsce ? 

   Cofnijmy się do poprzedniego rozdziału blogu o Ochabowiczach http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2014/02/Ochabowicze-odnalezieni.htmli fragmentu w nim cytowanego przeze mnie z Gazety Koszyckiej,

   • Czy ty wiesz że wszystkie te koszyckie rodziny przywędrowały w XVIII wieku z Litwy ... ?

    

   W Herbarzach Wittyga i Uruskiego. 

   • Ochabowicz h. Topór, Jakub, 1731, ziemianin wileński. 

    

   Rok 1768 - rok założenia Konfederacji Barskiej. 

   Z Wikipedii.pl

   • Konfederacja barska (1768-1772) – zbrojny związek szlachty polskiej utworzony w Barze na Podolu 29 lutego 1768 roku, z zaprzysiężeniem aktu założycielskiego w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, skierowany przeciwko: kurateli Imperium Rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim. Celem konfederacji było zniesienie ustaw narzuconych przez Rosję, a zwłaszcza dających równouprawnienie innowiercom. 

   W tym momencie najważniejszy jest dla mnie przebieg Konfederacji Barskiej na terytorium współczesnej Białorusi, 

   Z Wikipedii.pl

   • Od 15 lipca do 26 października 1768 na Białorusi trwało powstanie, które zakończono kapitulacją Nieświeża.

   Z Salonu24.pl

   • Po śmierci króla Augusta III książę Karol Radziwiłł (właściciel Nieświeża*) stanął zbrojnie przeciwko frakcji Augusta Poniatowskiego, za co został skazany w 1764 roku na banicję. W 1767 roku wrócił z banicji, ale ponownie naraził się Rosji przystępując do konfederacji Barskiej. W 1770 roku podczas konfederacji barskiej zamek (w Nieświeżu*) został zajęty przez Rosjan, a Radziwiłłowie zostali wygnani. Przez pięć lat stacjonował tu carski garnizon ...

   Na koniec to co wydaje się naistotniejsze w tej historii ... 

   Ze Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. VII.

   • Do takich pustek wraca ks. Karol w 1768r., lecz krótko trwała ta bytność, nastała bowiem Konfederacya Barska, w ktorej Radziwiłł wziąłwszy czynny udział, naraził się powtórnie stronnictwu rosyjskiemu. Jakoż Nieśwież został zdobyty przez Rossyan, wojsko Radziwiłłowskie rozpuszczone, stronnicy ks. Karola rozpierzchli się, a on sam z małą garstką wiernych uchodzi za granicę do Cieszyna ... Powtórny powrót do kraju ks. Karola nastąpił w 1777r. ...

   Cieszyn jest położony co prawda w odległości ponad 100 km. od Koszyc w Małopolsce, jednak Koszyce są praktycznie "po drodze" z Nieświeża przez Kraków do Cieszyna. W XIXw. nazwisko Ochabowicz, można było spotkać również w Krakowie. Co wydaje się niezwykle ważne małopolskie Koszyce w których ostatecznie osiedliły się rody szlacheckie biorące udział w Konfederacji Barskiej 1768-1772r. leżą jak widać na poniższej mapie, w części województwa krakowskiego opanowanego przez konfederatów.  

   Konfederacja Barska, 1768-1772r.

   Ze strony: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=540822742683145&set=a.432285300203557.1073741828.432276753537745&type=1&theater

   Historię Konfederacji Barskiej 1768-1772r. zainteresowani czytelnicy odnajdą na profilu facebookowym: https://www.facebook.com/EpopejaSarmacka


   Także domysły p. Grażyny Sendal-Iwanickiej autorki artykułu "Przydomki koszyckie" z Gazety Koszyckiej, wydają się teraz bardziej prawdopodobne,

   • Inny trop na potwierdzenie litewskiego pochodzenia wielu rodzin koszyckich, to ich nazwiska. Dotyczy to końcówki nazwiska -icz, będącą polską formą ruskiego "otczestwa". Np. Staszkiewicz to syn Staszka/Stanisława. Język ruski* był urzędowym językiem na Litwie aż do 1697r. Dopiero potem wprowadzono na Litwie jako język urzędowy, język polski. Przyjrzyjmy się rdzeniom niektórych nazwisk. Molicki - może od ruskiego "molitisia", czyli: modlić się. Padechowicz - może od ruskiego "padochnut", po polsku zemrzeć. Także "ch" w nazwiskach Padechowicz, Ochabowicz, Żychowicz mogło być pierwotnie ruskim "h". 

   Współczesne występowanie nazwiska Ochabowicz.

   Pochodzenie nazwiska Ochabowicz.

   • Od ochab - błoto, trzęsawisko.
   • Od ochabić* - zostawić, oszczędzić.  


   Opis. 

   • *, dopiski autora blogu. 
   • Język ruski*nazywany od XIX wieku także staroukraińskim albo starobiałoruskim, jego wczesna forma staroruskim; w literaturze występuje jako руский языкъ lub русский языкъ – dawny język wschodniosłowiański, którym posługiwano się na Rusi, w Hospodarstwie Mołdawskim i Wielkim Księstwie Litewskim.
   • Ochabić*, gwara śląska. 
   • Ochaby, sołectwo w Polsce położone w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Skoczów, wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego, pod tą nazwą jest znana w zapiskach historycznych już od 1305r. 
   • Pohabowszczyzna*, nazwa Pochabowszczyzny w wersji ruskiej, pisana liternictwem łacińskim. 

   Bibliografia.

   • Nieznana Szlachta Polska i Jej Herby, Wiktor Wittyg przy współudziale Stanisława Dziadulewicza, Kraków 1908.
   • Rodzina Herbarz Szlachty Polskiej, T. XII, Seweryn Uruski, Warszawa 1915.
   • Baza miejscowości kresowych
   • http://www.kami.net.pl/kresy/
   • Epopeja Sarmacka
   • https://www.facebook.com/EpopejaSarmacka
   • geneteka.genealodzy.pl
   • http://geneteka.genealodzy.pl/
   • Moikrewni.pl
   • http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/ochabowicz.html 
   • Rzymsko-katolicka Parafia pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Koszycach
   • http://www.smm.koszyce.parafia.info.pl/?p=main&what=16
   • Salon24.pl 
   • http://niewiarygodne.salon24.pl/561813,nieswiez-odrestaurowany-zamek-radziwillow,2
   • Serwis heraldyczno-genealogiczny
   • http://herby.com.pl/
   • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
   • http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny
   • Stankiewicze.pl 
   • http://www.stankiewicz.e.pl/
   • Szl.wikipedia
   • http://szl.wikipedia.org/wiki/Przod%C5%84o_zajta
   • Wcislinski.net
   • http://wcislinski.net/korzenie.gif
   • Wikipedia.pl
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ruski
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_barska
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Ochaby
   • Ze Szmulowizny i Bródna
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2014/02/Ochabowicze-odnalezieni.html

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   W trakcie opracowania ... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 09 lutego 2014 16:34
 • sobota, 08 lutego 2014
  • Ochabowicze odnalezieni !

   Z Gazety Koszyckiej http://www.koszyce.gmina.pl/gazeta/GK36LQ.pdf

   • "Za kogo się mieli członkowie kilkunastu zasiedziałych w Koszycach rodzin, z których już niewiele zostało ? Były to rodziny Molickich, Żychowiczów, Staszkiewiczów, Sawickich, Padechowiczów, Ochabowiczów, Obierzyńskich, Biechońskich, Sieczkowskich i innych. Nazywali siebie obywatelami, rzadziej mieszczanami, a mieszkańcy okolicznych wsi nazywali ich "gulonami". Dlaczego ? Bo w odróżnieniu od nich golili się, a dokładniej - jak mi niedawno powiedziano - nosili głowy wysoko podgolone. Byli inni, ale dlaczego ? Podgalanie głów było przecież zwyczajem dawnej szlachty. Kiedyś moja ciotka Maria Malinowska powiedziała mi: "- Czy ty wiesz że wszystkie te koszyckie rodziny przywędrowały w XVIII wieku z Litwy, a jakiś Malinowski był wśród nich sędzią pokoju ?". "Sędzia pokoju" - była to zwyczajowa funkcja u szlachty. Gdy mężczyźni opuszczali dom udając się na wojnę, wtedy opiekę nad ich rodzinami i majątkiem sprawował właśnie "sędzia pokoju". Niestety nie spytałam wtedy, skąd i od kogo była ta wiadomoś, skazując się tym samym na swoje dociekania, albowiem ciocia od dawna już nie żyje. Nie żyje również matka Maryni Staszkiewicz, która twierdziła: "- Nasza rodzina przyszła z Litwy. Jest to szlachta zaściankowa." 

   

   Stanisław Antoni Szczuka w reprezentacyjnym czerwonym kontuszu – tradycyjnym sarmackim stroju, popularny, imaginacyjny portret Stanisława Antoniego Szczuki, ok. 1735-1740, nieznanego autora, pałac w Wilanowie, galeria.

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Sarmatyzm

   Z Nieznanej Szlachty Polskiej i Jej Herby* Wiktora Wittyga i Stanisława Dziadulewicza. 

   • Ochabowicz h. Topór, Jakub, w 1731 ziemianin wileński. 

   Z Rodziny Herbarza Szlachty Polskiej Seweryna Uruskiego

   • Ochabowicz h. Topór, Jakub w 1731 ziemianin wileński. 

   Encyklopedii Nazwisk i Przydomków Szlacheckich Jana Siwika.  

   • Ochabowicz h. Topór, 1700r. woj. wileńskie. 
   • Ochabowicz h._, 1793r. Czaplin Większy, pow. czerski, woj. mazowieckie. 

   Z Herbarza Polskiego Tadeusza Gajla http://gajl.wielcy.pl/

   • Ochabowicz - h. Topór. 

   Herby rycerstwa Polskiego http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

   • NN, Topór. 

   Topór

    

   Z Wikipedii.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Top%C3%B3r_(herb_szlachecki) 

    

    

   Opis.

   • Z Nieznanej Szlachty Polskiej i Jej Herbów*, najstarsza znana informacja o Ochabowiczach h. Topór jest z: "notat Stanisława Dziadulewicza*, w Warszawie". 
   • Stanisław Dziadulewicz*, 1872-1943, historyk, heraldyk. 

   Bibliografia. 

   • Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich, Jan Siwik, Warszawa po 2010.
   • Herbarz Polski, Od średniowiecza do XX wieku, Tadeusz Gajl, Gdańsk 2007.
   • Nieznana Szlachta Polska i Jej Herby, Wiktor Wittyg przy współudziale Stanisława Dziadulewicza, Kraków 1908. 
   • Rodzina Herbarz Szlachty Polskiej, T. XII, Seweryn Uruski, Warszawa 1915.
   • Gajl.wielcy.pl
   • http://gajl.wielcy.pl/
   • Gazeta Koszycka 
   • http://koszyce.gmina.pl/gazeta/GK25LQ.pdf
   • Wcislinski.net
   • http://wcislinski.net/korzenie.gif
   • Wikipedia.pl
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
   • Ze Szmulowizny i Bródna
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/12/Ktorzy-Koplewscy.html

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   W trakcie opracowania ... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 08 lutego 2014 17:27
 • piątek, 07 lutego 2014